Przetarg nieograniczony „Dostawa oraz montaż pomostu pływającego do Wyspy Edwarda”

Szczegółowe informacje w załącznikach poniżej:

Załączniki do SIWZ:

  1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy)
  2. Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. (Załącznik nr 2 – Oświadczenie)
  3. Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. (Załącznik nr 3 – Oświadczenie)
  4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa)
  5. Wzór umowy (Załącznik nr 5 – Wzór umowy)
  6. Mapa z zakresem lokalizacji montażu pomostu (Załącznik nr 6 – Mapa z zakresem lokalizacji montażu pomostu)
  7. Wykaz usług (Załącznik nr 7 – Wykaz usług)

Brak możliwości komentowania