I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

SPÓŁKA POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

ogłasza:

I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż

nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 5,2981 ha, której właścicielem jest spółka Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, położona w Środzie Wielkopolskiej, nr działki 3849, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1D/00058687/2, przeznaczona w Uchwale nr XLIV/731/2017 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego we wsiach: Kijewo, Pętkowo, Strzeszki jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 4.238.480.00 zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Cena wskazana w ofercie zostanie powiększona o wartość podatku VAT w obowiązującej stawce.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które wynosi 847.696,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100), co stanowi 20% ceny wywoławczej.

Wadium należy wnieść na konto spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PKO BP 95 1440 1101 0000 0000 1554 6255 z zaznaczeniem celu wpłaty – „I przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, działka nr 3849”

Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, a przetarg uznaje się za niebyły.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w biurze spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Daszyńskiego 5; 63-000 Środa Wielkopolska), w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 10.30.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
  • umowy spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności),
  • odpis z właściwego rejestru albo wydruk z właściwego rejestru mającego moc dokumentu urzędowego (w przypadku oferenta będącego osobą prawną bądź osobową spółką prawa handlowego),
  • odpis z właściwej ewidencji (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się Regulaminem przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń jego postanowienia,
  • oferowaną cenę, z zastrzeżeniem § 13 ust. 5 Regulaminu,
  • dołączony dowód wpłacenia wadium.

Spółka Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, z tym że cena zawarta w ofercie nie podlega negocjacjom.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem postępowania. Regulamin jest udostępniony w biurze spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, w terminie do 19 grudnia 2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej spółki Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: www.pcrsroda.pl.

Informacje o przetargu i jego warunkach są udzielane przez: Adam Trawiński – prezesa spółki tel. 506 092 037, Waldmar Owczarzak – członek zarządu tel.600 979 618

Spółka Powiatowe Centrum Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu  19 grudnia  2017 r. przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, o godz. 11.00


 

załączniki do pobrania:

Brak możliwości komentowania